ORGANIZÁTOR PRETEKOV Time4fun, o.z., v spolupráci so samosprávou obce Zlatá Idka a partnermi pretekov   xxxxxxxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx, Vás pozývajú na 6.ročník bežecko-cyklistických pretekov do vrchu s názvom  Časovka do vrchu Zlatá Idka - Kojšovská hoľa so štartom v obci Zlatá Idka spred bývalej krčmy pod Roštami.

 

PROPOZÍZIE BEH - PROPOZÍCIE MTB - PROPOZÍCIE HANDBIKER - PROPOZÍCIE ROAD - PROPOZÍCIE JUNIOR - PROPOZÍCIE 105+

 

 

VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ

 

DÁTUM PRETEKOV : 13.8.2022 - Sobota

MIESTO REGISTRÁCIE : cca 1km od miesta štartu v priestoroch Rekreačnej chaty Zlatá Idka. GPS:

ČAS MIESTNYCH REGISTRÁCIÍ v deň pretekov 13.8.2022 od 7:30 do 11:45

PREVZATIE ŠTARTOVÝCH BALÍČKOV PRE VOPRED REGISTROVANÝCH S ÚHRADOU VOPRED : od 7:30 do 12:30 minimálne však 30 minút pred vlastným časom štartu.

ČAS PRVÉHO ŠTARTU : 9:00 (viď program)

MIESTO ŠTARTU : Všetky disciplíny majú rovnaké miesto štartu

 

DISCIPLÍNY:

BEH – Hromadný štart, preteky do vrchu

CYKLISTIKA – Individuálna časovka jednotlivcov do vrchu : CYKLISTIKA ROAD, CYKLISTIKA MTB, CYKLISTIKA JUNIORI, HANDBIKERI, CYKLISTIKA 105+ (105 kg).

Preteky nie sú určené pre bicykle s prídavným pohonom iným ako ľudská sila.

POZOR : Po vyplnení registrácie obdržíte obratom odpovedný e-mail s informáciami o spôsobe úhrady štartovného. Dbajte na správne zadanie Vašej e-mailovej adresy. Ak by ste neobdržzali email, kontaktujte nás emailom o tejto chybe na : info@time4fun.sk Overíme, kde nastala chyba.

 

ŠTARTOVNÉ:

Podľa disciplín a termínu registrácie od 6,-eur.

 

Štartovné zahŕňa:

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

 

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 1.8.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU REGISTRÁCIE (tu je aj možnosť parkovania, toaliet a bufetu) parkovisko voľne dostupné.

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K ŠTARTU – bez možnosti parkovania

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU PARKOVANIA (Parkovisko pri futbalovom štadióne-voľne dostupné)

 

NAPLÁNUJ SI CESTUK MIESTU PARKOVANIA (Parkovisko hore neďaleko chaty Erika - Potrebné žiadať povolenie pre vstup pri vyplnení registrácie. Iba autá s povolením budú pustené za závoru smerom ku chate Erika)

 

Pre autá smerom dole bude prejazd umožnený iba jazdou za vláčikom, ktorý premáva v pravidelných intervaloch od chaty Erika dole k parkovisku pri futbalovom ihrisku a späť.

Cesta od Gelnice smerom ku chate Erika je voľne dostupná avšak iba po Chatu Erika, po tejto ceste sa po začatí pretekov nedostanete do Zlatej Idky - platia pravidlá presne ako v minulých ročníkoch.

V deň pretekov sa snažíme vytvoriť jednosmernú cestu a to zdola smerom hore (v smere pretekov) v úseku od závory po chatu Erika, aby sa pretekári oproti stretli iba s vláčikom, resp. za ním nasledujúcich áut.

Počet vydaných povolení pre vstup (od závor k chate ERIKA) je limitovaný a je potrebné požiadať oň do 5.8.2022. To platí aj pre doprovodné vozidlá pretekárov. V prípade vyčerpania počtu povolení uprednostníme skoršie žiadosti, resp. žiadosti so skoršími úhradami štartovného.

 

INTERVAL JAZDY VLÁČIKA

 

 

PROGRAM:

od 7:30 hod - Registrácie na mieste a prevzatie štartovacích balíčkov (Rekreačná chata Ubytovňa Zlatá Idka)

8:30 hod - Ukončenie registrácie pre bežcov - Cieľ pri meteo stanici

8:45 hod - Ukončenie registrácie MTB - Cieľ pri meteo stanici

9:00 hod - Hromadný štart bežcov (trasa ČERVENÁ - Cieľ meteo stanica)

9:15 hod - Štart kategórií MTB (trasa ČERVENÁ - Cieľ meteo stanica) Časovka jednotlivcov, samostatné štarty po 30 sekundách

9:30 hod - Ukončenie vydávania štart balíčkov pre vopred registrovaných MTB s úhradou vopred (min. však 30 min pred vlastným štartom)

9:30 hod - Zber osobných vecí pretekárov a zvoz ku chate Erika

11:30 hod - Ukončenie registrácie pretekárov HANDBIKER Cieľ pri pomníku

11:45 hod - Ukončenie registrácie pretekárov 105+, ROAD, JUNIORI Cieľ pri pomníku

11:45 hod - Zber osobných vecí pretekárov a zvoz ku chate Erika

12:00 hod - Približný čas vyhodnotenia bežcov a MTB kategórií pri chate Erika, resp. do 30 minút po prejazde posledného pretekára cieľom.

 

12:00 hod - Štart Handbikerov (trasa MODRÁ - Cieľ pri pomníku ). Časovka jednotlivcov, samostatné štarty po 30 sekundách

12:10 hod - Štart pretekárov kategórií 105+ (trasa MODRÁ - Cieľ pri pomníku). Časovka jednotlivcov, samostatné štarty po 30 sekundách

12:15 hod - Štart pretekárov kategórií ROAD, JUNIORI (trasa MODRÁ - Cieľ pri pomníku). Časovka jednotlivcov, samostatné štarty po 30 sekundách

12:30 hod - Ukončenie vydávania štart. balíkov pre vopred registrovaných pretekárov s úhradou vopred (min. však 30 min pred vlastným štartom)-uzavretie registračného miesta.

12:30 hod - Zber osobných vecí pretekárov a zvoz ku chate Erika

 

14:30 hod - Približný čas vyhodnotenia kategórií HANDBIKER, ROAD, JUNIOR, 105+ pri chate Erika, resp. do 30 minút po prejazde posledného pretekára cieľom.

 

TRASA:

Dĺžka trás : podľa disciplín 8,2 km cieľ pri pomníku a 10,2 km cieľ pri meteo stanici

Prevýšenie : podľa disciplín 599 metrov cieľ pri pomníku a 699 metrov cieľ pri meteo stanici

 

 

MAPKA:

 

 

KATEGÓRIE A OCENENIA:

Podrobné kategórie sú uvedené v propozíciách jednotlivých disciplín. Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípadoch ak daná kategória nebude obsadená v dostatočnom počte. Organizátor o tom rozhodne najneskôr 1.8.2022

Ocenení medailou sú traja najrýchlejší pretekári v jednotlivých kategóriách podľa propozícií daných disciplín, ktorí prejdú určenú trasu za najkratší čas regulérnym spôsobom.

Sklenenou plaketou je ocenený absolútny víťaz kategórie MTB, ROAD, BEH a vekovo najmladší cyklistický účastník podujatia.

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Preteky sa organizujú za plnej cestnej premávky. Dôrazne vyzývame pretekárov na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky zvlášť príkazové, zákazové tabule, pokyny organizátorov, jazdí sa na pravej strany vozovky.

Medzi parkoviskom a chatou ERIKA bude premávať kyvadlová vláčiková doprava, ktorá má stále prednosť pred pretekármi i doprovodom.

Organizátori neručia za škody spôsobené pretekármi, účastníkmi či doprovodom pretekárov, ktorí sa zúčastňujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko s vedomím, že nie sú im známe žiadne zdravotné či iné skutočnosti, ktoré by im zabránili v bezpečnom absolvovaní dĺžky a trasy pretekov.

Pretekári sú zodpovední za spôsobené škody organizátorom, samospráve, iným osobám, tretím stranám a sú si vedomí toho, že preteky prebiehajú za plnej premávky a za účasti iných účastníkov cestnej premávky. Bez tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa podujatia. Tento súhlas sa podpisuje na mieste registrácie v deň pretekov.

Preteky sa uskutočnia podľa pandemických opatrení platných v čase organizovania.

V prípade neúčasti pretekára na podujatí sa štartovné nevracia.

V prípade nedostavenia sa na štart je pretekár diskvalifikovaný.

V prípade neskorého dostavenia sa na štart sa pretekárovi počíta pôvodný čas štartu.

V prípade neočakávaných udalostí môže organizátor zmeniť časy jednotlivých štartov.

Pretekári v cyklistických disciplínach musia mať povinne riadne upevnenú prilbu počas rozjazdievania sa a celých pretekov. Pretekár bez riadne upevnenej ochrannej prilby nebude pripustený k štartu, resp. bude diskvalifikovaný.

Organizátor ponúka pretekárom možnosť zvozu osobných vecí hore k chate Erika. Osobné veci sa budú môcť odovzdať pri registračnom mieste a pri štarte do igelitových vreciek na to určených. Časy zberu : do 9:30, 11:45 a 12:30

O vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto pravidlách rozhodne organizátor. Proti jeho rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.

 

V Mokranciach 2.1.2022

 

 

PROPOZÍCIE PRE BEH

 

Preteky s hromadným štartom bežcov. Trasa je označená ako trasa ČERVENÁ - Cieľ pri meteo stanici. Tieto bežecké preteky patria do Východniarskej ligy behov do kopca. Pretekárom v absolútnom poradí ŽENY a MUŽI sa pripočítajú body podľa tejto ligy. Viac informácií o tejto lige v závere týchto propozícií    VYPLNENIE REGISTRÁCIE PRE BEH TU

 

Dátum pretekov: 13.8.2022 - Sobota

Miesto štartu: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

Miesto cieľa: Kojšovská hoľa - meteo stanica (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:30 do 8:30 pri Rekreačnej chate v Zlate Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred: od 7:30 do 8:45 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS 

Hromadný štart bežcov: 9:00 hod spred Krčmy pod Roštami

Dĺžka trasy:  10,2 km

Prevýšenie:   699 metrov

Povrch trasy: asfalt, posledné 2 kilometre asfalt s horšou kvalitou

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 900 metrov.

 

MAPKA:

 

 

ŠTARTOVNÉ:

10,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 31.05.2022

14,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 01.08.2022

17,- eur pri registrácii a prijatej úhrade po 01.08.2022

17,- eur registrácii či úhrade na mieste v deň pretekov.

 

Účastníci všetkých doterajších ročníkov majú štartovné vo výške 2,-€ v prípade registrácie a s prijatou úhradou do 1.8.2022.:  Matulová Žaneta, Želinský Viktor, Falat Zdenko, Demko Maroš, ak sme niekoho vynechali dajte nám emailom vedieť info@time4fun.sk

 

Štartovné zahŕňa:

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

 

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 1.8.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

OCENENIE:

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári vo vekových kategóriách medailou.

Ocení sa absolútne najrýchlejší bežec sklenenou plaketou.

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE

V prípade počtu vopred registrovaných do 5 účastníkov v každej kategórii, môže organizátor do 25.7. zlúčiť tie vekové kategórie a spojiť so silnejšími kategóriami.

 

ŽENY

rok nar.

rok nar.

 

MUŽI

rok nar.

rok nar.

rok nar.

rok nar.

rok nar.

 

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU REGISTRÁCIE

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU ŠTARTU

 

Tieto bežecké preteky sú zaradené do Východniarskej ligy behov do kopca. Facebook stránka ligy  https://www.facebook.com/V%C3%BDchodniarska-liga-behov-do-kopca-2021-106133601696689

 

 

PROPOZÍCIE PRE MTB

 

 Individuálna časovka jednotlivcov s 1/2 minútovým intervalom štartov. Trasa je označená ako trasa ČERVENÁ - Cieľ pri meteo stanici REGISTRÁCIE TU

 

Podmienkou účasti v tejto disciplíne je regulérny MTB bike s adekvátnou hrúbkou plášťa. Hrúbka plášta rovnajúca sa 42 alebo menej ako 42 spôsobí diskvalifikáciu z disciplíny MTB.  Pretekári s hrúbkou plášťa rovnajúcej sa 42 alebo menej, musia absolvovať trasu ROAD s cieľom pri pomníku.(napriek tomu, že je to  MTB bike)

 

Dátum pretekov: 13.8.2022 - Sobota

Miesto štartu: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

Miesto cieľa: Kojšovská hoľa - meteo stanica (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:30 do 8:45 pri Rekreačnej chate v Zlate Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred: od 7:30 do 9:30 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS   minimálne však 30 minút pred svojím časom štartu.

Štart prvého pretekára: 9:15 hod spred Krčmy pod Roštami, následne štarty jednotlivých pretekárov s 1/2 minútovým intervalom

Dĺžka trasy:  10,2 km

Prevýšenie:   699 metrov

Povrch trasy: asfalt, posledné 2 kilometre asfalt s horšou kvalitou

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 900 metrov.

 

MAPKA :

 

 

ŠTARTOVNÉ

8,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 31.05.2022

12,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 01.08.2022

17,- eur pri registrácii a prijatej úhrade po 01.08.2022

17,- eur registrácii či úhrade na mieste v deň pretekov.

 

Štartovné zahŕňa:

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

 

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 1.8.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

OCENENIE

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári vo vekových kategóriách medailou.

Oceňuje sa absolútne najrýchlejší pretekár MTB sklenenou plaketou.

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE

 

ŽENY

rok nar.  18+

rok nar.

 

MUŽI

rok nar. do-29

rok nar. 30-39

rok nar. 40-49

rok nar. 50-59

rok nar. 60+

 

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU REGISTRÁCIE

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU ŠTARTU

  

PROPOZÍCIE PRE HANDBIKER

 

Časovka jednotlivcov do vrchu s 1/2 minútovým intervalom štartov. Trasa je označená ako trasa ČERVENÁ - ROAD s cieľom pri pomníku REGISTRÁCIE TU.  Účastníci tejto disciplíny sú povinný mať na svojom biku uchytenú xxxxx vyvyšenú zástavku XXX pre lepšiu viditeľnosť. Prosíme osoby, ktoré doprevádzajú týchto pretekárov, aby si požiadali o prístup na parkovisko pre svoje auto ku chate Erika do 5.8.2022. Budú uprednostnení, ale musia o to požiadať.

 

Dátum pretekov: 13.8.2022 - Sobota

Miesto štartu: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

Miesto cieľa: Kojšovská hoľa - meteo stanica (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:30 do 11:30 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke GPS

Prevzatie štart. balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred: od 7:30 do 11:45 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS minimálne však 30 minút pred svojím časom štartu.

Štart prvého pretekára: 12:00 hod - spred Krčmy pod Roštami, následne štarty jednotlivých pretekárov s 1/2 minútovým intervalom

Dĺžka trasy:    8,2 km

Prevýšenie:   599 metrov

Povrch trasy: asfalt vinikajúca kvalita

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 900 metrov.

 

 

ŠTARTOVNÉ

8,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 31.05.2022

10,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 01.08.2022

15,- eur pri registrácii a prijatej úhrade po 01.08.2022

15,- eur registrácii či úhrade na mieste v deň pretekov.

 

Štartovné zahŕňa:

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

 

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 1.8.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

OCENENIE

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári medailou.

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU REGISTRÁCIE

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU ŠTARTU

 

 

PROPOZÍCIE PRE ROAD

 

Individuálna časovka jednotlivcov s 1/2 minútovým intervalom štartov pretekárov. Trasa je označená ako ČERVENÁ - ROAD. REGISTRÁCIE TU

 

Preteky pre účastníkov v tejto disciplíne sú otvorené s bicyklami hociakého typu, poháňané iba ľudskou silou.(ROAD, TREK, CITY, KROS, CX aj MTB so šírkou plášťa rovnajúcej sa 42 alebo menej  napr. pretekár preradený do tejto kategórie z dôvodu nesplnenia šírky plášťa

 

 

Dátum pretekov: 13.8.2022 - Sobota

Miesto štartu: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

Miesto cieľa: Kojšovská hoľa - meteo stanica (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:30 do 11:45 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred: od 7:30 do 12:30 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS   minimálne však 30 minút pred svojím časom štartu.

Štart prvého pretekára: 12:15 hod spred Krčmy pod Roštami, následne štarty jednotlivých pretekárov s 1/2 minútovým intervalom

Dĺžka trasy:     8,2 km

Prevýšenie:   599 metrov

Povrch trasy: asfalt

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 900 metrov.

 

MAPKA :

 

 

ŠTARTOVNÉ

8,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 31.05.2022

12,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 01.08.2022

17,- eur pri registrácii a prijatej úhrade po 01.08.2022

17,- eur registrácii či úhrade na mieste v deň pretekov.

 

Štartovné zahŕňa :

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

 

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 1.8.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

 

OCENENIE

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári vo vekových kategóriách medailou.

 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE

 

ŽENY

rok nar. 18 - xx

rok nar. +

 

MUŽI

rok nar. 19 - 29

rok nar. 30 - 39

rok.nar. 40 - 49

rok nar. 50 - 59

rok nar. 60+

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU REGISTRÁCIE

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU ŠTARTU

 

PROPOZÍCIE PRE JUNIORI

 

Individuálna časovka jednotlivcov s 1/2 minútovým intervalom štartov pretekárov. Trasa je označená ako trasa ČERVENÁ - ROAD s cieľom pri pomníku. REGISTRÁCIE TU

 

Preteky pre účastníkov v tejto disciplíne sú otvorené pre bicykle hociakého typu, poháňané iba ľudskou silou.(ROAD, TREK, CITY, KROS, CX aj MTB bez rozdielu hrúbky plášťa) sú určené pre pretekárov do xx roku narodenia......v roku 2022  december 31  budu mat dosiahnutych 18 rokov.......XXXXXXXXXXXX. Pretekár by mal mať základné znalosti pravidiel cestnej premávky. Preteky sa organizujú bez obmedzenia cestnej premávky. Pri týchto pretekároch odporúčame doprovod rodiča, zákonného zástupcu alebo zodpovednej osoby (tréner) z dôvodu, že nie je v silách organizátora doprevádzať každého jedného neplnoletého pretekára zvlášť.  Doprevádzať ich smú z dostatočnej vzdialenosti a to iba jazdou/doprovodom za pretekárom a to tak, aby svojou jazdou či doprovodom nebrzdili ani nezískali výhodu pre ostatných pretekárov, či svojho zverenca. Porušenie tejto skutočnosti môže organizátor trestať časovou penalizáciou.

 

 

Dátum pretekov: 13.8.2022 - Sobota

Miesto štartu: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

Miesto cieľa: Kojšovská hoľa - meteo stanica (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:30 do 11:45 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred: od 7:30 do 12:30 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS   minimálne však 30 minút pred svojím časom štartu.

Štart prvého pretekára: 12:15 hod spred Krčmy pod Roštami, následne štarty jednotlivých pretekárov s 1/2 minútovým intervalom

Dĺžka trasy:     8,2 km

Prevýšenie:   599 metrov

Povrch trasy: asfalt

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 900 metrov.

 

MAPKA :

 

 

ŠTARTOVNÉ

8,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 31.05.2022

12,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 01.08.2022

17,- eur pri registrácii a prijatej úhrade po 01.08.2022

17,- eur registrácii či úhrade na mieste v deň pretekov.

 

Štartovné zahŕňa:

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

 

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 1.8.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

 

 

OCENENIE

Oceňujú sa najrýchlejší traja pretekári vo vekových kategóriách medailou.

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE

DIEVČATÁ

Do 18 rokov

 

CHLAPCI

rok nar.  Do 14

rok nar. 15-18

 

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU ŠTARTU

 

PROPOZÍCIE PRE 105+

 

Individuálna časovka jednotlivcov s 1/2 minútovým intervalom štartov pretekárov. Trasa je označená ako trasa ČERVENÁ - ROAD. REGISTRÁCIE TU

 

Preteky pre účastníkov v tejto disciplíne sú otvorené pre bicykle hociakého typu, poháňané iba ľudskou silou.(ROAD, TREK, CITY, KROS, CX aj MTB bez rozdielu hrúbky plášťa) sú určené pre pretekárov, ktorí v deň pretekov majú nad 105 kg (t.j. 105,1 kg a viac) bez ohľadu na rok narodenia. Pretekár, ktorý chce byť zaradený v tejto kategórii pri registrácii si musí zvoliť kategóriu 105+. Takýto pretekár v deň pretekov bude mať zmeranú váhu, ak nesplní váhový limit bude automaticky preradený do príslušnej disciplíny a automaticky zaradený do vekovej kategórie.

Ak je pretekár na štarte zaradený do disciplíny 105+, nemôže byť zároveň vyhodnotený ako pretekár v inej kategórii podľa veku.

Ak má pretekár váhu nad 105 kg, nemusí sa povinne registrovať v disciplíne 105+, môže sa registrovať v inej disciplíne a v tom prípade bude posudzovaný podľa pravidiel danej disciplíny t.j. podľa veku (MTB, ROAD atď.)

 

 

Dátum pretekov: 13.8.2022 - Sobota

Miesto štartu: Zlatá Idka spred krčmy pod Roštami pri Zvonici (miesto štartu je zhodné s minuloročným)

Miesto cieľa: Kojšovská hoľa - meteo stanica (miesto cieľa je zhodné s minuloročným)

Miestne registrácie od 7:30 do 11:45 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke GPS

Prevzatie štart balíkov pre vopred registrovaných s úhradami vopred: od 7:30 do 12:30 pri Rekreačnej chate v Zlatej Idke, GPS   minimálne však 30 minút pred svojím časom štartu.

Štart prvého pretekára: 12:10 hod spred Krčmy pod Roštami, následne štarty jednotlivých pretekárov s 1/2 minútovým intervalom

Dĺžka trasy:     8,2 km

Prevýšenie :   599 metrov

Povrch trasy: asfalt

Miesto registrácie a miesto štartu je od seba vzdialené na 900 metrov.

 

MAPKA :

 

 

ŠTARTOVNÉ

8,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 31.05.2022

12,- eur pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 01.08.2022

17,- eur pri registrácii a prijatej úhrade po 01.08.2022

17,- eur registrácii či úhrade na mieste v deň pretekov.

 

Štartovné zahŕňa :

Nevratné štartové číslo

Vratný čip

Zabezpečenie merania času počas pretekov

Zabezpečenie zdravotnej predlekárskej prvej pomoci

Chladený nápoj v cieli

Štartový balík *

Občerstvenie po prejazde cieľom* (v chate Erika)

Účastnícku medailu *

 

*Pri registrácii či prijatí úhrady štartovného po 1.8.2022, pri úhrade či registrácie na mieste, organizátori nezaručia štartový balík, účastnícku medailu a občerstvenie po pretekoch z dôvodu limitovaného počtu.

 

 

OCENENIE

Oceňujú sa absolútni najrýchlejší traja pretekári medailou.

 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE

ŽENY-MUŽI spolu

rok narodenia pred 2020

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU REGISTRÁCIE

 

NAPLÁNUJ SI CESTU K MIESTU ŠTARTU